Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem
Logo Huisonderwijs Amsterdam
opmaakitem
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam

Jaarverslag 2022

In 2022 vierden we het 120-jarig bestaan van de Stichting. Gelukkig konden de lessen dankzij het loslaten van coronamaatregelen weer bijna allemaal thuis bij de leerlingen plaats vinden. We hebben leerlingen les gegeven vanwege diverse ziektebeelden w.o. post-covidverschijnselen, maar de aandacht gaat in dit verslag uit naar een leerling met forse naweeën van de ziekte van Pfeiffer.

Voor scholen

Sinds augustus 1999 is wettelijk vastgesteld dat scholen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan alle bij hun ingeschreven leerlingen, ziek of niet. Als u op uw Amsterdamse school te maken heeft met een leerling die om medische reden langere tijd thuis moet blijven, kunt u voor de betreffende leerling in overleg met de ouders huisonderwijs bij ons aanvragen. Het is noodzakelijk dat u ook met uw jeugdarts (JGZ/GGD) de aanmelding bespreekt. Deze kan zo nodig advies geven over de duur en het doel van het huisonderwijs. Daarnaast kan de jeugdarts in overleg met de ouders de medische indicatie in de gaten houden. Ook overleg met de leerplichtambtenaar kan noodzakelijk zijn.
Van u als school verwachten wij dat u de betreffende leerling zoveel mogelijk bij de school betrokken houdt. En dan zowel met behulp van opgave van werk, toetsen, werkopdrachten, studiewijzers als door middel van persoonlijke blijken van interesse (kaartje, bezoek, telefonisch contact) via medeleerlingen of docenten. Voor de ondersteuning bij het maken van schoolwerk kunnen wij zorg dragen door bevoegde leerkrachten thuis langs te sturen. Voor leerlingen met een langdurige of chronische ziekte kan huisonderwijs wel eens te belastend zijn. De leerling gaat dan zo veel mogelijk naar school en zou daarnaast thuis nog extra les moeten inplannen. Doorgaans is het handiger voor deze leerlingen eerst samen met een Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen van het ABC te kijken naar een werkwijze waarbij de leerling zoveel mogelijk rendement uit het onderwijs op school kan behalen. Zo nodig helpt deze consulent verder bij het zoeken naar een tijdelijke extra oplossing (bijv. huisonderwijs). Een andere mogelijkheid is dat in samenwerking met het betreffende Samenwerkingsverband gezocht wordt naar een structurele oplossing in het kader van Passend Onderwijs of plaatsing op een school voor speciaal onderwijs.