Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem
Logo Huisonderwijs Amsterdam
opmaakitem
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam

Jaarverslag 2022

In 2022 vierden we het 120-jarig bestaan van de Stichting. Gelukkig konden de lessen dankzij het loslaten van coronamaatregelen weer bijna allemaal thuis bij de leerlingen plaats vinden. We hebben leerlingen les gegeven vanwege diverse ziektebeelden w.o. post-covidverschijnselen, maar de aandacht gaat in dit verslag uit naar een leerling met forse naweeën van de ziekte van Pfeiffer.

Voor ouders

Als uw kind om medische redenen drie weken of langer niet naar school mag of wanneer het vermoeden bestaat dat uw kind drie weken of meer zal moeten verzuimen dan kunt u uw kind aanmelden voor huisonderwijs. Er zijn een aantal voorwaarden:

 • Uw kind zit op een reguliere Amsterdamse school
 • Er is een medische en/of psychische indicatie voor het verzuim
 • Als de indicatie van psychische aard is, wordt er alleen huisonderwijs toegezegd als een erkende psychotherapeut met behandeling gestart is en als deze achter huisonderwijs staat. Bovendien moet deze
  behandelaar het huisonderwijs meenemen in de behandeling
 • Het maximale aantal uren per leerling is beperkt

Vier weken na start van het huisonderwijs dient er een evaluatie plaats te vinden met behandelaar, gezin en huisonderwijs (of jeugdarts) om te bespreken of huisonderwijs aan ieders verwachtingen voldoet. Zo nodig kan het huisonderwijs aangepast of gestopt worden.

 • De leerling blijft gewoon ingeschreven op de reguliere school en keert zo spoedig mogelijk (parttime) terug in de schoolbanken
 • Ouders werken actief mee aan overleg met school en uitwisseling van materialen (boeken, toetsen enz)
 • Ouders geven toestemming voor overleg met de arts van de afdeling Jeugdgezondheidszorg GGD die bij hun school betrokken is
  Zo nodig moet de betrokken leerplichtambtenaar door ons geraadpleegd kunnen worden
 • Tijdens de lessen is een van de ouders/verzorgers of een andere volwassene aanwezig

Wie geven les?

Voor het Primair Onderwijs komt gedurende anderhalf uur twee maal per week een leerkracht bij uw kind langs; voor leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs komen  doorgaans twee verschillende leerkrachten (talen en exacte vakken) die ieder twee uur per week met uw kind schoolwerk doornemen.
We gaan er van uit dat er altijd een ouder of familielid aanwezig is in huis tijdens onze lessen.
Onze vrijwilligers zijn bijna allemaal bevoegde leerkrachten met (veel) ervaring in het reguliere onderwijs. Daarnaast hebben onze leerkrachten speciale affiniteit met leerlingen die beperkingen ondervinden ten gevolge van hun ziekte. Datgene wat de leerling ondanks ziekte wel kan doen, zal meer benadrukt worden dan datgene wat nu eenmaal even niet kan. Ons onderwijs is vooral bedoeld als stimulans om bij het reguliere (school)werk betrokken te blijven.

Kosten

Aan ons huisonderwijs zijn voor ouders geen kosten verbonden. Een donatie wordt zeer op prijs gesteld. Hiervan bekostigen wij o.a. bijeenkomsten van onze vrijwilligers, bijscholing, parkeerkosten, een aardigheidje of kaartje voor extra zieke leerlingen.