Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem
Logo Huisonderwijs Amsterdam
opmaakitem
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam

Jaarverslag 2022

In 2022 vierden we het 120-jarig bestaan van de Stichting. Gelukkig konden de lessen dankzij het loslaten van coronamaatregelen weer bijna allemaal thuis bij de leerlingen plaats vinden. We hebben leerlingen les gegeven vanwege diverse ziektebeelden w.o. post-covidverschijnselen, maar de aandacht gaat in dit verslag uit naar een leerling met forse naweeën van de ziekte van Pfeiffer.

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.
Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u per mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Wie kan de aanvraag indienen ?

Wanneer kan een leerling huisonderwijs krijgen?

Is dit huisonderwijs ook bedoeld voor chronisch zieke kinderen?

Kan een leerling buiten Amsterdam huisonderwijs krijgen?

Als een kind in het ziekenhuis ligt?

Als een kind thuis zit door psychische problemen?

Kan een zwangere leerling huisonderwijs krijgen?

Is er plaats voor nieuwe docenten?

Waar vindt het huisonderwijs plaats?

Krijgen leerlingen van speciaal onderwijs huisonderwijs?

Iedereen die bij het kind betrokken is, kan een aanvraag voor huisonderwijs indienen. Echter, de school en de ouders moeten achter het huisonderwijs staan. De school houdt de verantwoordelijkheid voor de lesstof en de voortgang van het onderwijs. Het spreekt voor zich dat er sprake moet zijn van geoorloofd ziekteverzuim. Zo nodig overleggen we met de leerplichtambtenaar. De jeugdarts dient sowieso door de school op de hoogte gebracht te worden van het ziekteverzuim van de leerling. Het is mogelijk dat de jeugdarts de ouders verzoekt om nadere informatie over de aard van de ziekte en om toestemming informatie in te winnen bij de behandelend arts. De jeugdarts zal dan de vertaalslag maken naar school.

Een leerling van een Amsterdamse school kan huisonderwijs krijgen indien er sprake is van geoorloofd ziekteverzuim dat langer duurt dan drie weken. Als een leerling een rugzak had en een periode niet naar school kon vanwege de aandoening waarvoor de rugzak was toegekend, gingen we er van uit dat de extra leshulp vanuit de rugzak verzorgd werd. Ook vanaf 1 augustus 2014, na de  invoering van de Wet Passend Onderwijs, zal van onze hulp slechts beperkte tijd gebruik gemaakt kunnen worden. Voor langere termijn oplossingen kan elke school in het kader van Passend Onderwijs en zorgplicht een beroep doen op het betreffende Samenwerkingsverband.

Ons huisonderwijs is bedoeld voor leerlingen die wegens ziekte tijdelijk niet naar de school kunnen waar ze staan ingeschreven. Als uitgangspunt hanteren we een periode van 6 weken voor onze lessen. Als de leerling daarna langer thuis moet blijven, dient de school in het kader van Passend Onderwijs een oplossing te zoeken. Het betreffende Samenwerkingsverband kan de school hierbij ondersteunen.

Wij geven huisonderwijs aan leerlingen van Amsterdamse scholen. Als een leerling op een Amsterdamse school zit maar buiten de stad woont, doen we ons best de leerling te helpen maar we kunnen niet garanderen dat de leerling les krijgt. Dit zal afhangen van de beschikbaarheid van vrijwillige docenten in het gebied en van de reistijden die met de afspraken gemoeid zijn. Mocht de reisafstand te groot zijn om voor huisonderwijs in aanmerking te komen dan adviseren we de school contact op te nemen met de consulenten van het ABC. Zij kunnen de school tips geven om achterstanden binnen de perken te houden.

Als een leerling in een academisch ziekenhuis ligt, zal een consulent van de Educatieve Voorziening contact met de leerling en diens ouders zoeken om te overleggen of er onderwijshulp gewenst is en zo ja waaruit deze hulp zal bestaan.

 

Als een leerling in een niet-academisch ziekenhuis ligt, kan een consulent van de dichtstbijzijnde onderwijsadviesdienst de onderwijshulp bieden. Doorgaans zorgt de verpleging ervoor dat dit contact gelegd wordt. Mocht dat niet het geval zijn, vraag er dan naar bij de verpleging. Anders kunt u altijd via www.ziezon.nl zelf kijken onder welke onderwijsadviesdienst uw kind valt en rechtstreeks contact opnemen met de consulenten voor hulp.

 

De onderwijshulp van een consulent bestaat uit: informeren en begeleiden van de scholen en/of in het ziekenhuis lesgeven aan de leerling. Voor nadere informatie over de werkwijze van de consulenten verwijzen we naar de hierboven genoemde ziezonsite.

Als een leerling om een psychische reden thuis zit, kan er huisonderwijs aangevraagd worden op voorwaarde dat er een erkende GGZ-behandelaar is. Deze behandelaar dient achter de aanmelding te staan en het huisonderwijs mee te nemen in de behandeling. Daarbij gaan we er van uit dat er sprake moet zijn van schoolperspectief en dat onze hulp tijdelijk van aard is. Mocht er nog geen GGZ-behandelaar in beeld zijn, dan kan de schoolarts in deze periode de wenselijkheid van huisonderwijs beoordelen en de aanmelding bij ons doen. Houd er wel rekening mee dat het maximale aantal uren per leerling beperkt is tot maximaal 4 à 6 weken.

Een leerling die in overleg met de leerplichtambtenaar en met de jeugdarts zwangerschapsverlof krijgt, kan gedurende het verlof huisonderwijs krijgen. Na de bevalling zullen we het huisonderwijs gedurende niet al te lange tijd stil zetten en de lessen weer oppakken totdat de schoolgang hervat kan worden. Voor het start- en eindmoment van het zwangerschapsverlof is het advies van de jeugdarts voor ons bepalend.

Ik heb een onderwijsbevoegdheid en zou graag op vrijwillige basis lessen willen geven. Is er plaats voor nieuwe docenten?
 

Als je tijd hebt, flexibel bent en voor je levensonderhoud niet afhankelijk bent van de inkomsten uit deze lessen, kan je een open sollicitatie sturen via het mail- of postadres van de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Amsterdam. Zowel voor primair onderwijs als voor voortgezet onderwijs zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe docenten. Niet alleen voor moderne (vreemde) talen maar ook voor exacte vakken, economie en klassieke talen heeft het zin om met elkaar in gesprek te gaan.

Het huisonderwijs vindt, zoals het woord al zegt, plaats bij de leerling thuis. Wij geven er de voorkeur aan te werken aan een hoge tafel in de huiskamer of (woon-)keuken. Verder gaan wij er van uit dat een van de ouders/verzorgers of een andere volwassene in huis aanwezig is tijdens de lessen.

Als een leerling van het speciaal onderwijs thuis zit om een andere reden dan waarvoor de plaatsing op speciaal onderwijs nodig was, dan kan er voor die leerling huisonderwijs aangevraagd worden. Wij zullen de mogelijkheid voor huisonderwijs voor deze leerling onderzoeken. Daarbij merken we op dat wij geen docenten hebben die voor speciaal onderwijs opgeleid zijn.