Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem
opmaakitem
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam

Jaarverslag 2022

In 2022 vierden we het 120-jarig bestaan van de Stichting. Gelukkig konden de lessen dankzij het loslaten van coronamaatregelen weer bijna allemaal thuis bij de leerlingen plaats vinden. We hebben leerlingen les gegeven vanwege diverse ziektebeelden w.o. post-covidverschijnselen, maar de aandacht gaat in dit verslag uit naar een leerling met forse naweeën van de ziekte van Pfeiffer.

ANBI

ANBI document

Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen

BSN/RSIN/(So)Finummer 8141.40.099

KVK nummer Amsterdam 411.994.81

Contact gegevens

Mevr. Drs. J.W. Taams, coördinator

Grote Kerkstraat 35

1135 BC Edam

Telefoon 0299 374242

Email j.taams@quicknet.nl

Doelstelling en beleidsplan

De doelstelling van de stichting is het zoveel mogelijk beperken van leerachterstanden van zieke schoolgaande kinderen in het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Daarnaast kan het huisonderwijs kinderen helpen in een periode van ernstige ziekte. Het bezig zijn met schoolwerk vraagt aandacht voor andere zaken dan de gezondheid. Hierdoor blijft het kind meer bij het normale dagelijkse leven betrokken. Tevens draagt huisonderwijs ertoe bij dat de terugkeer op school na herstel soepeler verloopt.

De stichting verzorgt sinds 1962 huisonderwijs aan zieke kinderen uit het primair en voortgezet onderwijs. Jaarlijks worden ongeveer 2000 lesuren gegeven aan ca. 87 leerlingen van Amsterdamse scholen. Deze lessen worden op vrijwillige basis gegeven door bevoegde docenten uit de regio. Een coördinator regelt het contact tussen onze docenten en de school en de leerling/ouders.

De gemeente Amsterdam subsidieert voor een groot deel het geld dat de Stichting aan Zieke Kinderen nodig heeft. Daarnaast zijn donaties van personen en instellingen een welkome aanvulling.

Bestuurssamenstelling per heden

  • Dhr. R.H.M. Baggen, voorzitter,
  • Dhr. R. Postma, penningmeester,
  • Mevr. C.J. Hendriks, secretaris,
  • Mevr. Drs. H. v.d. Jagt,
  • Mevr. E.M. van Warmerdam.

Beloningsbeleid

-          Het bestuur ontvangt geen bezoldiging

-          De coördinator wordt betaald volgens de CAO Onderwijs

-          De vrijwilligers ontvangen een bescheiden vergoeding per uur

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Het jaarverslag incl. de jaarrekening treft u separaat aan op de site. Een uitgebreid financieel en inhoudelijk jaarverslag krijgt u op verzoek toegestuurd.

Laatste update 7 oktober 2015